اندازه‌گیری زاویه تماس

در مجموعه ژیکان، اندازه‌گیری زوایای تماس استاتیک، پیشروی، پسروی و هیسترزیس به عنوان خدمات ارائه می‌شوند. اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس معمولا برای تشخیص آبدوستی یا آبگریزی، ترشوندگی و خواص خودتمیزشوندگی مواد است. دستگاه ژیکان از متد قطره‌ی بی‌پایه برای اندازه‌گیری زاویه تماس استفاده کرده، همچنین با آن می‌توان به انجام تست‌های تبخیر قطره، قطره‌ی آویزان و تست نفوذ قطره پرداخت.

مشاهده خدمت

اندازه‌گیری زاویه تماس