مقالات

فهرست تعدادی از مقالات SJR چاپ شده توسط پژوهشگرانی که اندازه‌گیری‌های خود را با دستگاه‌های ژیکان CAG-20 SE ، CAG-10 و CAG-20 PE انجام داده‌اند: