مفاهیم

در این بخش به ارائه تعاریف و مفاهیم مرتبط با علم نانومهندسی سطح پرداخته شده‌ است. در هر زیربخش، واژگان تخصصی استفاده شده در سایت آورده شده و توضیحات علمی متناسب با آن‌ها ارائه شده است تا علاقه‌مندان بتوانند با مراجعه به آن، با علم نانومهندسی سطح بیشتر آشنا شوند.