نانوذره سیلیکای آب‌گریز

ذرات سیلیکا به طور ذاتی به علت وجود گروه‌های سیلانولی (Si-OH) آب‌دوست هستند. سیلیکای آب‌گریز از همین ذرات آب‌دوست سیلیکا (دی‌اکسید سیلیسیوم) تشکیل شده است که گروه‌های آب‌گریز دارد و این گروه های آب‌گریز با پیوند شیمیایی به ذرات سیلیکا متصل شده‌اند. روش‌های متفاوتی برای تولید نانوذرات سیلیکای آب‌گریز وجود دارد از قبیل:

 • Fumed Silica
 • Precipitated Silica
 • Aerosol Assisted Self Assembly
 • Plasma Polymer Coating

مشخصات نانوذره سیلیکای آب‌گریز

 • مساحت مخصوص (Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area): 115 m2/g
 • درصد کربن (Carbon Content): 4.5 %w
 • اسیدیته (pH): 5.5
 • چگالی متراکم (Tamped Density): 60 g/l
 • خلوص (Purity): 99.9%
 • شماره ثبت سی‌اِی‌اِس (CAS (Chemical Abstract Service)): 68611-44-9
 • اندازه ذرات (Grain Size): 30nm<

لیست قیمت

وزن (گرم)قیمت (تومان)Weight (gr)Price (USD)
530,00051
25125,000254.2
50225,000507.5
100400,00010013.3
5001,500,00050050
10002,500,000100083.3