دستگاه تست دوام سطوح با سیکل دمایی

دستگاه تست دوام سطوح با سیکل دمایی شامل محفظه‌ای است که در آن با تغییر شرایط محیطی از جمله دما و رطوبت سیکل‌های محیطی استاندارد بر روی سطوح انجام می‌شوند تا تغییرات ویژگی‌های سطح و مقاومت سطح در این شرایط مورد آزمایش قرار گیرد. این دستگاه قابلیت قرارگیری روی دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس و اعمال شرایط محیطی به نمونه‌ را داراست و پنجره‌های محفظه به شکلی طراحی و ساخته شده‌‌اند تا تاثیر آن بر تصویربرداری از قطره کمینه باشد. سیستم کنترل دما شامل هیتر و پلتیر بوده که قابلیت انجام انواع تست‌های استاندارد را دارا ‌می‌باشد، خنک کاری این مجموعه توسط چیلر انجام ‌می‌شود.

همانطور که می‌دانید تغییر شرایط محیطی بر خواص سطح تاثیرگذار است، پس با استفاده از این دستگاه می‌توان تاثیر شرایط واقعی بر نمونه‌های آزمایشی را نیز مشاهده کرد.