یادداشت فنی

مولفه‌های اسید-باز ون در‌ والس کشش سطح جامدات

مولفه‌های اسید-باز ون در‌ والس کشش سطح جامدات

Lifshitz-van der Waals/Lewis Acid–Base (LW–AB) Components of Solid Surface Tensions مولفه‌های اسید-باز ون در‌ والس کشش سطح جامدات     مرجع (mN/m) γ–S دهنده الکترون (mN/m) γ+S پذیرنده الکترون (mN/m) γLWS مولفه ون در والس (mN/m) γS کشش سطحی کل

مولفه‌های اسید-باز ون در والس کشش سطح مایعات

مولفه‌های اسید-باز ون در والس کشش سطح مایعات

Lifshitz-van der Waals/Lewis Acid–Base (LW–AB) Components of Liquid Surface Tensions مولفه‌های اسید-باز ون در والس کشش سطح مایعات     مرجع γ–L (mN/m) دهنده الکترون γ+L (mN/m) پذیرنده الکترون γLWL (mN/m) مولفه ون در والس (℃) دما فرمول شیمیایی سیال