دستگاه تست چسبندگی یخ به سطح

میزان یخ‌گریزی سطح برابر است با مقدار تنش برشی لازم برای جدا کردن یخ چسبیده به نمونه از سطح آن است. برای اندازه‌گیری یخ‌گریزی سطح روش‌های زیادی وجود دارد. یکی از محبوبترین رو‌ش‌های این کار اعمال نیرو به یک یخ مکعب شکل چسبیده به سطح و اندازه‌گیری نیرویی است که موجب کنده شدن یخ از سطح می‌شود. دستگاه اندازه‌گیری میزان چسبندگی یخ به سطح (دستگاه تست یخ‌گریزی) با اعمال نیروی افقی به یخ چسبیده به سطح، نیروی مورد نیاز برای جدا شدن یخ در شرایط دمایی دلخواه را اندازه‌گیری می‌کند.