ژیکان CAG-Lite

ژیکان CAG-Lite نسخه آموزشی دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس است که توانایی اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش سطحی را دارد. این دستگاه شامل سیستم‌های نورپردازی، تصویربرداری و تزریق به همراه نرم‌افزاری اختصاصی است. دستورالعمل ساده آزمایش‌ها و نرم‌افزار کاربرپسند، امکان آموزش و یادگیری طیف وسیعی از مفاهیم و آزمایش‌ها را فراهم می‌سازد.

  • اندازه‌گیری زاویه تماس سطح و کشش سطحی برای مفاهیم آموزشی
  • آموزش و یادگیری راحت پدیده‌های سطحی و بین سطحی

مشاهده محصول

ژیکان CAG-Lite