پژوهش

پردازش تصویر

پردازش تصویر

یکی از مهم‌ترین مراحل اندازه‌گیری زاویه تماس سطح یک قطره، پردازش تصویر آن است. پردازش تصویر در این پژوهش مجموعه‌ای از مراحل شناخت مرزهای قطره، خط تماس آن و نقطه تماس سه فازی برای تعیین زاویه تماس سطح و ابعاد قطره است.

پوشش‌دهی و نانومهندسی سطوح

پوشش‌دهی و نانومهندسی سطوح

در سال‌های اخیر، تحقیقات گسترده‌ای برای ساخت سطوح فوق آب‌گریز انجام شده است. بر روی این سطوح، شرط لغزش برقرار است که سبب می‌شود خاصیت خودتمیزشوندگی، خاصیت مقاومت در برابر خوردگی و کاهش نیروی درگ بر این سطوح وجود داشته باشد.

جلوگیری از خوردگی

جلوگیری از خوردگی

یکی از راه‌کارهای نوین جلوگیری از خوردگی و یا کاهش اثرات مخرب این پدیده، استفاده از پوشش‌های فوق‌آب‌گریز بر روی سطوح مستعد خوردگی می‌باشد. سطوح فوق‌آب‌گریز سطوحی با زاویه تماس بیشتر از °150 و مقدار هیسترزیس کم هستند که به واسطه‌ی خواص ویژه‌ی خود از جمله لغزش سریع قطره از روی آن‌ها که می‌تواند سبب کاهش اثرات خوردگی نیز بشود، به تازگی بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند.