مقالات چاپ شده با دستگاه‌های ژیکان CAG

فهرست تعدادی از مقالات ISI چاپ شده توسط پژوهشگرانی که اندازه‌گیری‌های خود را با دستگاه‌های ژیکان CAG-10 و CAG-20 انجام داده‌اند: