پردازش تصویر

یکی از بخش‌های اصلی اندازه‌گیری زاویه تماس قطره بر روی سطح، پردازش تصویر می‌باشد. در اینجا منظور از پردازش تصویر، یافتن مرز قطره، خط تماس و نقطه‌ی تماس سه فازی به منظور به دست آوردن زاویه تماس قطره و ابعاد قطره می‌باشد. ژیکان الگوریتم‌های جدیدی را ابداع کرده است که به وسیله آن‌ها دقت اندازه‌گیری از طریق پردازش تصویر افزایش داده شده است. نرم‌افزارهای اختصاصی ژیکان می‌توانند به صورت اتوماتیک زاویه تماس را بر روی سطوح مختلف اندازه‌گیری کند.

 

پردازش تصویر